Drogowy przewóz rzeczy i osób wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich kategorii prawa jazdy oraz uprawnień – kodu 95 wpisanego przy danej kategorii w prawie jazdy.
Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

 1. Ukończyła:
 • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
  • C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
 • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
  • D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
  • D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
 • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną;
 1. Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 2. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 3. Nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. Uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”;
 5. Ukończyła szkolenie okresowe.

Do uzyskania tych kwalifikacji może przystąpić osoba:

 1. Która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
 1. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.