Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern kl. 2 i 3 wg ADR – jest to specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób, które ubiegają się o uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania cystern. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin przed Komisją kwalifikacyjną z Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymuje się Uprawnienia TDT w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców – są to warsztaty przeznaczone dla instruktorów oraz wykładowców, którzy prowadzą nauczanie na kursach na prawo jazdy. Każdy instruktor i wykładowca musi obowiązkowo raz w roku wziąć udział w warsztatach. Na zakończenie szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, które ma obowiązek dostarczyć do dnia 7 stycznia każdego roku do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Zapraszamy na kurs: Napełnianie i opróżnianie cystern kl. 2 i 3 wg ADR.
Rozpoczęcie kursu – 27.09.2023

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

więcej

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) - nalewaki
Firma EDURES zaprasza na obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.

Zostaną one przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT z Lublina posiadający status Super OSK.

Program szkolenia jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Rozdział 5, § 32 i  § 33.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

więcej

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców