Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern kl. 2 i 3 wg ADR – jest to specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób, które ubiegają się o uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania cystern. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin przed Komisją kwalifikacyjną z Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia TDT w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo.

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców – są to warsztaty przeznaczone dla instruktorów oraz wykładowców, którzy prowadzą nauczanie na kursach na prawo jazdy. Każdy instruktor i wykładowca musi obowiązkowo raz w roku wziąć udział w warsztatach. Na zakończenie szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, które ma obowiązek dostarczyć do dnia 7 stycznia każdego roku do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) - nalewaki

Zapraszamy na kurs: Napełnianie i opróżnianie cystern kl. 2 i 3 wg ADR.
Rozpoczęcie najbliższego szkolenia: 6 listopada 2017 r.

Do szkolenia w w/w zakresie mogą przystąpić osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają wykształcenie min. zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.
Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) - nalewaki

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla
instruktorów i wykładowców

Firma EDURES zaprasza na obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.

Rozpoczęcie najbliższych warsztatów 28 października 2017 r.
Zostaną one przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT z Lublina posiadający status Super OSK.

Program szkolenia jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Rozdział 5, § 32 i  § 33.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern kl. 2 i 3 wg ADR (nalewaki TDT) – jest to specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób, które ubiegają się o uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania cystern. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin przed Komisją kwalifikacyjną z Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymuje się Uprawnienia TDT w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Szkolenie z obsługi zbiorników LPG i CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów w zakresie ich napełniania – celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z napełniania zbiorników gazem LPG i CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną z Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymuje się Uprawnienia TDT w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Zapraszamy na kurs: Napełnianie i opróżnianie cystern kl. 2 i 3 wg ADR (nalewaki TDT).
Rozpoczęcie kursu – 15.04.2024

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

więcej

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) - nalewaki

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych
umiejętności z napełniania zbiorników gazem LPG i CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów oraz przygotowanie do egzaminu przed
komisją kwalifikacyjną z Transportowego Dozoru Technicznego. Po
pozytywnym wyniku egzaminu otrzymuje się Uprawnienia TDT w formie
zaświadczenia kwalifikacyjnego.

więcej

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców